CWRU Cardiovascular Research Institute

Rongli Zhang
  • Shila Gilbert, Rongli Zhang, Lee Denson, Richard Moriggl, Kris Steinbrecher, Noah Shroyer, James Lin, Xiaonan Han.  Enterocyte STAT5 Promotes Mucosal Wound Healing via Suppression of Myosin Light Chain Kinase-mediated Loss of Barrier Function and Inflammation.  EMBO Molecular Medicine. 2012; 4(2):109-124.
  • Chen Xie, Yong E. Zhang, Jia-Yu Chen, Chu-Jun Liu, Wei-Zhen Zhou, Ying Li, Mao Zhang, Rongli Zhang, Liping Wei, Chuan-Yun Li. Hominoid-specific De Novo Protein-coding Genes Originating from Long Non-coding RNAs. PLoS Genet. 2012; Sep;8(9):e1002942. doi: 10.1371/journal.pgen.1002942
  • Shi-Jian Zhang, Chu-Jun Liu, Mingming Shi, Lei Kong, Jia-Yu Chen, Wei-Zhen Zhou, Xiaotong Zhu, Peng Yu, Jue Wang, Xinzhuan Yang, Ning Hou, Zhiqiang Ye, Rongli Zhang, Ruiping Xiao, Xiuqin Zhang, Chuan-Yun Li. RhesusBase: a Knowledgebase for the Monkey Research Community.  Nucleic Acids Research.  2012; doi:10.1093/nar/gks835.
  • Qiong-Lin Liang, Xiao-Ping Liang, Yi-Ming Wang, Yuan-Yuan Xie, Rongli Zhang, Xi Chen, Rong Gao, Yi-Jun Cheng, Jun Wu, Qing-Bo Xu, Qing-Zhong Xiao, Xue Li, Shu-Feng Lv, Xue-Mei Fan,1 Hong-Yang Zhang, Qing-Li Zhang, Guo-An Luo.  Effective components screening and anti-myocardial infarction mechanism study of the Chinese medicine NSLF6 based on "system to system" mode. Journal of Translational Medicine. 2012; 10: 26.
  • Xiuqin Zhang *, Rongli Zhang*, Susanne Raab, Wen Zheng, Jue Wang, Na Liu, Tiangang Zhu, Lifang Xue, Zhentao Song, Jiaming Mao, Kaitao Li, Huiliang Zhang, Yan Zhang, Chao Han, Yi Ding, Hui Wang, Ning Hou, Yuli Liu, Shujiang Shang, Chuanyun Li, Elena Sebokova, Heping Cheng, Paul Huang.  Rhesus macaques develop metabolic syndrome with reversible vascular dysfunction responsive to pioglitazone.  Circulation.  2011; 124:77-86.  ( * Co-first author
  • Yao Lu, Yan Xiong, Yingqing Huo, Jingyan Han, Xiao Yang, Rongli Zhang, Desheng Zhu, Stefan Klein-Heßling, Jun Li, Xiaoyu Zhang, Xiaofan Han, Yanli Li, Bin Sheng, Yulong He, Masabumi Shibuya, Gen-Sheng Feng, Jincai Luo.  Grb-2–associated binder 1 (Gab1) regulates postnatal ischemic and VEGF-induced angiogenesis through the protein kinase A–endothelial NOS pathway.  PNAS.  2011; 108(7):2957-2962.   
  • Peidong Han, Wenfeng Cai, Yanru Wang, Chi Keung Lam, Demetrios Arvanitis, Vivek Singh, Shan Chen, Huilang Zhang, Rongli Zhang, Heping Cheng, Evangelia Kranias.  Catecholaminergic Induced Arrhythmias in Failing Cardiomyocytes Associated with Human HRCS96A Variant Overexpression, AJP Heart and Circulatory Physiology. 2011; 301:H1588-H1595.

Click here for more R. Zhang publications.

Contact Information

Cardiovascular Physiology and
  Phenotype Lab
Case Cardiovascular Research Institute
Institute for Transformative
  Molecular Medicine
Cleveland, OH.

216-368-4781 (Phone)
rongli.zhang@case.edu