Scientific Staff

Research Scientists

Research Scholar & Research Assistants

 • Ian Adams: Katz Lab
 • Rangjuan Cao: Mei Lab
 • Haohan, Guo:¬†Xiong Lab
 • Hongyang Jing: Mei Lab
 • Zhipeng Liu: Mei Lab
 • Kevin Liu: Xiong Lab
 • Nan Liu: Xiong Lab
 • Katherine Lobur: Deneris Lab
 • Bin Luo: Mei Lab
 • Priya Nagarajan: Katz Lab
 • Jinxiu Pan: Xiong Lab
 • Xiao Ren: Xiong Lab
 • Jeong Seo: Zigmond Lab
 • Lingling Yao: Xiong Lab
 • Jingqiang (Bruce) You: Silver Lab
 • Heping Yu: Katz Lab
 • Meiying Zhang: Mei Lab
 • Junshi Zhang: Xiong Lab
 • Yu Zheng: Mei Lab
 • Qiuju Zhu: Mei Lab